Citové vzťahy mladých ľudí

Vo svojej prednáške citové vzťahy mladých ľudí Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove sa so žiakmi 3. C triedy dňa 24. novembra 2016  zamerala na charakteristiku vzťahu ako základnej ľudskej potreby. Cieľavedomé a plánovité zasahovanie dospelých do duševného vývinu človeka v záujme rozvoja jeho telesných, rozumových, citových a vôľových vlastností  je vyzbrojené vedomosťami a praktickými spôsobilosťami jeho mravných a charakterových vlastností. Na tieto v neposlednej miere vplýva aj prostredie, v ktorom človek žije, vyvíja sa a rastie. Rodina tvorí pre dieťa primárne prostredie, ktoré má veľký vplyv na vývin osobnosti. Predovšetkým v závislosti od toho, aký pomer sa utvára medzi dieťaťom a jeho rodičmi, bude sa formovať jeho vzťah k partnerovi,  k iným ľuďom a k celej spoločnosti.

Obsah prednášky tvorili tieto okruhy:

  • vzťah ako základná ľudská potreba
  • súčasné vzťahy mladých ľudí
  • vplyv rodinného prostredia na vzťahy mladých ľudí
  • očakávania vo vzťahoch a ich napĺňanie
  • etika vzťahov
  • sebapoznanie a kvalita vzťahov
  • vhodné a nevhodné predpoklady pre vzťah
  • zvládanie náročných situácií vo vzťahoch, príp. pri ich rozpade
  • rozvoj a budovanie vzťahov

Táto téma žiakov oslovila a v závere prednášky zahrnuli prednášajúcu množstvom otázok.

Mgr. Kravcová

prednaska