Žiacky parlament

Žiacky parlament v školskom roku 2022/2023

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Dňa 22.09.2022 sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackeho parlamentu (ŽP). Na základe výsledkov hlasovania bude ŽP v školskom roku 2022/2023 pracovať v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko Trieda
Laura Margicinová I.A
Marek Pagáč I.B
Peter Kloca I.C
Emma Sobeková I.D
Adela Tomková II.A
Matej Bocko II.B
Nina Briškárová II.C
Sebastián Drotár II.D
Matej Július Šarišský III.A
Farntišek Vabno III.B
Zdenko Prokeš III.C
Martin Kucírka III.D
Lukáš Švec IV.A
Adam Vabno IV.B
Filip Dančišák IV.C

Zástupca žiakov v Rade školy: Matej Július Šarišský, III.A

Dôležité funkcie si jednotliví členovia rozdelili nasledovne:
1. Matej JúLius Šarišský, III.A – predseda
2. Lukáš Švec, IV.A – podpredseda
3. Filip Dančišák, IV.C – tajomník
4. Adela Tomková, II.A – finančný manažér,
5. Matej JúLius Šarišský, III.A – zástupca pre styk s verejnosťou.

Všetkým členom ŽP prajem v novom školskom roku 2022/2023 hlavne veľa zdravia, usilovnosti a nových nápadov pri presadzovaní záujmov žiakov, pri organizovaní školských kultúrnych akcií, súťaží a pri riešení aktuálnych problémov žiakov našej školy.


Mgr. Zuzana Hrubá,

koordinátorka ŽP