Covid

Pokyny k online výuke platné od 19.10.2020

Od 19.10.2020 sa vyučuje online podľa rozvrhov nižšie. Hodiny začínajú podľa štandardných časov. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov (chýbajúci internet) nemôžu zúčastňovať online vzdelávania to oznámia svojim triednym učiteľom. Chýbanie na online hodinách bude nutné ospravedlniť.

Rozvrhy tried a učiteľov sú dostupné po prihlásení na adrese https://spsbj.edupage.org/a/covid-1

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:35 – 09:20
3. hodina 09:25 – 10:10
4. hodina 10:30 – 11:15
5. hodina 11:20 – 12:05

Pokyny platné k 16.9.2020

  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných opatrením Ministerstva školstva SR.
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Pokyny platné k 28.8.2020

Vážení rodičia a žiaci,

nástup do školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 podľa nasledujúcich pokynov:
1. Príchod od 7:15 hod. do 8:00 hod
2. Vstup do budovy bude možný len cez hlavný vchod
3. Rozdelenie prvákov do tried podľa zoznamov bude na registračnom mieste vo vestibule
4. Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa bude vykonávať ranný filter
5. Vstup a pohyb v interiéri školy je možný len s rúškom alebo prekrytím tváre
6. Implementácia odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky
7. Každý žiak školy musí odovzdať Zdravotný dotazník [DOCx], Vyhlásenie o bezinfekčnosti [DOCx] a Prehlásenie zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka [DOCx].

Povinnosti zákonného zástupcu:

Podľa manuálu pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejneného na www.minedu.sk, zákonný zástupca:
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
• V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Opatrenia pre stravníkov v školskej jedáli:

  • vstup do školskej jedálne je umožnený len s ochranným rúškom
  • pri vstupe do školskej jedálne je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk
  • zachovávať odstupy stravníkov
  • každému stravníkovi bude vydaný príbor zabalený v papierovej servítke spolu s obedom
  • počas prítomnosti v školskej jedálni stravníci si  prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať iba počas konzumácie obeda
  • výdaj stravy do obedárov sa nepovoľuje