Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí je vždy dobrou príležitosťou  stretnúť sa nielen s vedením školy, vyučujúcimi, ale aj so žiakmi, ktorí školu navštevujú. Žiaci sa dozvedia o otváraných študijných odboroch, môžu nahliadnuť do života školy pomocou výstav, prezentácií foriem vyučovania, žiaci predstavujú, ako vedia využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti vo svojom odbore, prezentujú svoje študijné úspechy i mimoškolskú činnosť.

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove 30. januára 2020 umožnila žiakom základných škôl nášho okresu i regiónu nazrieť za jej brány, a tak snáď ľahšie sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie. Sme radi, že na DOD prišli aj žiaci zo Svidníka a Starej Ľubovne v sprievode svojich rodičov.

Maskot školy, školská hudobná skupina Pracovná sobota či mím na chodúľoch a v neposlednom rade naši študenti privítali a následne celé dopoludnie sprevádzali žiakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v sprievode výchovných poradcov a svojich triednych  učiteľov. Ukázali sme im priestory, predstavili študijné odbory, ktoré škola ponúka, aké akcie, podujatia, aktivity organizuje a aké úspechy naši žiaci dosahujú.

V tento deň sa mohli na vlastné oči presvedčiť o tom, že na škole to doslova žije. Počas dňa učitelia i študenti prezentovali všetky študijné odbory – informačné a sieťové technológie, staviteľstvo, elektrotechniku a techniku a prevádzku dopravy. Žiaci sa dozvedeli, že v školskom roku 2020/2021 škola prijme 106 žiakov a otvorí štyri triedy.

S najnovším študijným odborom  informačné a sieťové technológie sa žiaci mali možnosť zoznámiť v učebniach informatiky.

Škola je zapojená do Sieťového akademického  programu – Cisco Networking Academy . Je to dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete.  Pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí pri projektovaní, realizácii a údržbe komunikačných infraštruktúr.

Cieľom daného odboru je naučiť sa používať informačné, serverové a sieťové technológie,  konfigurovať počítačové siete  do úrovne 4 semestrov CISCO Network Academy, ovládať a konfigurovať rôzne operačné systémy (Windows Server, Linux  Server) a serverové technológie na rôznych platformách. Žiaci budú vedieť detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti hardvéru, softvéru. Naučia sa programovať v programovacích jazykoch Python, C, Java. Budú sa venovať aj internetu veci, naučia sa programovať roboty: Raspberry Pi,  Arduino,  Lego Mindstorms EV3. Budú vedieť vytvárať web stránky, využívať HTML, CSS, PHP, Javascript, SQL databázy, CMS systémy WordPress, Joomla, PrestaShop.

Žiakov  zaujala aj robotická stavebnica LEGO MINDSTORMS. Pomocou nej majú žiaci možnosť preniknúť do základov programovania.

Ukázali sme boxovacích robotov, ktorých sme vytvárali v rámci projektu MyMachine – ide o projekt, kde si žiaci základných škôl vymyslia vynález, vysokoškoláci ho navrhnú a stredoškoláci ho vyrobia. Ide o boxovacích robotov, kde jeden boxuje do druhého a ak sa žiak trafí, dostane cukrík. Ďalšou ukážkou bol programovateľný dron, ktorý poletoval ponad hlavy návštevníkov. Posledná ukážka bol projekt SmartHome riešenia, ktoré sme vytvárali do súťaže FLL ako výskumný projekt. V riešení sa dali ovládať svetlá v dome pomocou webového rozhrania a aplikáciou pre smart telefóny, taktiež rozhranie signalizovalo otvorené okno v miestnosti.

 

Študijný odbor staviteľstvo bol prezentovaný v dvoch učebniach, kde žiaci získali informácie o možnostiach štúdia stavebného odboru. Informácie o teoretických predmetoch boli doplnené ukážkami stavebnej dokumentácie vytváraných prostredníctvom programov AUTOCad, kreslením objektov v 3D vizualizácii a kartónových modelov. Zaujala ich obsluha geodetických prístrojov, ukážky žiackych prác vytvorených stavebným softvérom a ich porovnanie s kreslením voľnou rukou. V závere si vypočuli informácie o možnostiach získania certifikátu z rozpočtovania v programe CENKROS. Študenti tohto odboru sa zapájajú do rôznych súťaží, napr. Stavbárska olympiáda alebo Projektovanie v YTONGU.

Elektrotechnické predmety sa vyučujú v elektrotechnickej dielni i v laboratóriu elektrotechniky.

V elektrotechnickej dielni žiaci mali možnosť vidieť množstvo náradia a techniky pre rôzne spôsoby výroby dosky plošných spojov, rozdielne možnosti osadzovania súčiastok aj hotové výrobky. Zoznámili sa s diaľkovým ovládaním motorov pomocou stýkačovej kombinácie, zapájaním domových a elektromerových rozvádzačov.

V laboratóriu elektrotechniky sa oboznámili s podmienkami vyučovania predmetov zameraných na  elektrotechnické merania. Pri prezentácii si prezreli samostatnú učebňu a jej vybavenie meracou technikou. Žiaci uvideli konkrétne merania a spôsob spracovania ich výsledkov. Dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci v laboratóriu. Pozreli si niektoré zapojenia meracích elektrických obvodov, vystavenú meraciu techniku a meracie prípravky. Prítomní žiaci sa mali možnosť oboznámiť s organizáciou vyučovania a zariadeniami zaisťujúcimi bezpečnosť žiakov pri meraní. Absolventi tohto odboru majú možnosť získať certifikát – skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa §21.

 

 

Pri prezentácii odboru technika a prevádzka dopravy žiaci mali možnosť vidieť ukážky z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok pomocou softvéru CREO3, ročníkové práce našich študentov a animácie funkčných celkov. Najlepšie práce v celoslovenskej súťaži v 3D modelovaní – IPM STUDENT AWARD každoročne sa umiestňujú na popredných miestach v rámci Slovenska.

V dielňach mohli vidieť ukážky vyvažovania kolies osobných automobilov, vyzúvania pneumatík či výrobu sústružených výrobkov. Škola disponuje softvérom  na diagnostiku porúch vozidla.

Škola sa veľmi úspešne zapája do rôznych projektov. V rámci projektu Erasmus + sa žiaci 3. a 4. ročníka odborov elektrotechnika a technické lýceum so zameraním na informatiku zúčastnili pracovnej stáže vo Viedni a Prahe, kde získavali pracovné zručnosti v zahraničných firmách.

 

Žiaci si prezreli priestory zrekonštruovanej telocvične a posilňovne. Súčasťou školy je aj školská knižnica, bufet, školský internát s jedálňou.

Rozhodovanie o svojom budúcom povolaní je veľmi náročné a mladého človeka je treba usmerniť a ukázať, čo je na jednotlivých odboroch zaujímavé. Veríme, že prezentované výhody štúdia na našej škole a perspektíva uplatnenia na trhu práce mnohým žiakom pomôžu v ich neľahkom rozhodovaní.