Deviataci si v Týždni vedy a techniky vyskúšali štúdium na priemyslovke

Stredná priemyselná škola v Bardejove sa aj tento rok zapojila do Týždňa vedy a techniky, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Celý týždeň 11.-15. novembra chodili organizovane i samostatne žiaci končiacich ročníkov základných škôl na priemyslovku, aby si vyskúšali, čo by ich na tejto strednej škole čakalo a najviac bavilo. Zapojili sa do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory.

V rámci odboru technika a prevádzka dopravy si prakticky vyskúšali prezúvanie a vyvažovanie pneumatík i základy strojového obrábania na sústruhu. V rámci grafických systémov si mohli nakresliť rovinné geometrické útvary pomocou 2D zobrazovacieho softvéru AutoCAD a Mechanikal Desktop a vymodelovať jednoduché priestorové telesá pomocou plne profesionálneho 3D zobrazovacieho softvéru Pro/ENGINEER.

V odbore staviteľstvo si mali možnosť v odbornej učebni a za asistencie vyučujúceho a študentov – stavbárov vyskúšať kresliace programy AutoCAD 2D, ArCon 2D a 3D.

Budúci elektrotechnici si samostatne zhotovili elektronickú ruletu s LED diódami. Na vopred vyrobenú doštičku plošného spoja osadili a prispájkovali elektronické súčiastky podľa pripravenej schémy a plánu osadenia. Pracovali presne a zodpovedne a ich snaha priniesla ovocie, odmenou boli fungujúce výrobky.

V predmetoch ekonomika, účtovníctvo a personalistika boli žiaci oboznámení s programami na podvojné, jednoduché účtovníctvo a personalistiku (OMEGA, ALFA a OLYMP). Administratíva a korešpondencia ich zaujala svojou prvou časťou – písaním v programe ATF, ktorého cieľom je naučiť žiakov v priebehu jedného školského roka obsluhovať klávesnicu počítača všetkými desiatimi prstami.

Koho zaujíma programovanie, mohol si vyskúšať tvorbu aplikácií v objektovo orientovanom prostredí LAZARUS. Podnetná bola aj práca v grafických programoch IrfanView, XnView, Picaso, Photo Story for Windows, Corel Draw a Corel Photopaint.

Na predmete technológie internetu mali žiaci možnosť vidieť tvorbu webov, prakticky si vyskúšali prácu s HTML kódmi, CSS štýlmi, programovanie pomocou PHP skriptov a MySQL databáz. Študenti SPŠ so zameraním na informatiku im predstavili aj prácu pomocou CMS systémov (JOOMLA, WORDPRESS) na hotových weboch a štvrtáci predstavili svoje ročníkové projekty v tvorbe webov.

Priemyslovka je zaradená do medzinárodnej siete CISCO Akadémií a deviatakov zaujímali aj študijné materiály kurzu CCNA Exploration (Cisco Certified Networking Associate), ktorý je dnes najväčším a najkomplexnejším profesijne orientovaným vzdelávacím programom na svete. Na priemyslovke je implementované Cisco do dvoch ročníkov predmetu počítačové siete. CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravení na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku.

V dnešnej dobe je ťažké zorientovať sa v spleti ponúk, preto priemyslovka ochotne pomôže žiakom základných škôl vybrať si a aj prakticky ukáže, čo ich pri budúcom štúdiu čaká.