DOD 2018

SPŠ v Bardejove navštívilo 580 žiakov základných škôl

Priemyslovka predstavila svoje priestory

 

Deň otvorených dverí je vždy  príležitosťou školy  umožniť nazrieť za jej brány a okúsiť atmosféru  priestorov školy, samotného vyučovacieho procesu, vidieť žiakov a učiteľov, a tak sa snáď ľahšie rozhodnúť, či je to tá pravá stredná škola. DOD na Strednej priemyselnej škole v utorok  30.1.2018 bol práve o tom.

Maskot školy, školská hudobná skupina Pracovná sobota či mímovia na chodúľoch a v neposlednom rade naši študenti privítali a následne celé dopoludnie sprevádzali žiakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v sprievode výchovných poradcov a svojich učiteľov. Ukázali im priestory, predstavili študijné odbory, ktoré škola ponúka, aké akcie, podujatia, aktivity organizuje a aké úspechy naši žiaci dosahujú.

Študenti pod vedením svojich pedagógov pripravili zaujímavé ukážky vyučovacieho procesu a privítali medzi sebou stovky deviatakov z celého regiónu, ktorí sa práve v tomto období rozhodujú pre výber svojho budúceho povolania, a teda aj strednej školy, ktorú chcú najbližšie štyri roky navštevovať a nadobúdať v nej nové vedomosti a zručnosti.

V tento deň sa mohli na vlastné oči presvedčiť o tom, že na škole to doslova žije. Počas dňa učitelia i študenti prezentovali všetky študijné odbory – staviteľstvo, techniku a prevádzku dopravy, elektrotechniku, technické lýceum.

Žiakom priblížili spôsob výučby, predstavili programy, pomocou ktorých sa vytvára technická stavebná dokumentácia, trojrozmerné objekty či vizualizácia navrhnutých stavieb, ukážky 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok, v elektrotechnickej dielni a laboratóriu kreslenie elektronických obvodov, výrobu plošných spojov fotocestou, osadzovanie SMD súčiastok technológiou povrchovej montáže či informácie z predmetov účtovníctvo, ekonomika, administratíva a korešpondencia.

V rámci prezentácie odboru  technické lýceum so zameraním na informatiku žiaci získali informácie aj o novom študijnom odbore, ktorý otvárame v školskom roku 2018/2019, a to informačné a sieťové technológie. Počas štúdia tohto odboru sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s rôznymi operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardvéru, softvéru a počítačových sietí.

Keďže  škola je zapojená do Sieťového akademického  programu – Cisco Networking Academy a pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku, študenti nového odboru absolvujú štyri  kurzy. Pracujú aj na tvorbe www stránok, mobilných aplikácií a venujú sa programovaniu v rôznych programovacích jazykoch, napr. PYTHON, C, JAVA. V počítačovej grafike sa venujú vektorovým,  rastrovým grafickým, programom na spracovanie fotografií, panorám,  videa, zvuku a animácií.

Absolventi tohto študijného odboru i ostatných odborov získajú kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium.

Škola je zaradená do národného projektu IT AKADEMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a tým reaguje na požiadavky IT SEKTORA prispôsobiť vzdelávanie potrebám trhu práce.

 

Žiakov  zaujala aj robotická stavebnica LEGO MINDSTORMS. Pomocou nej majú žiaci možnosť preniknúť do základov programovania, môžu ovládať správanie robota v rôznych situáciách pri plnení rôznych úloh. Na 3D tlačiarni sa tlačili žetóniky do nákupných vozíkov s textom SPŠ, ktoré si návštevníci mohli vziať so sebou.

Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj telocvičňa s posilňovňou, futbalové a plážové ihrisko, školská knižnica, bufet, školský internát a školská jedáleň.
Veríme, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň práve u nás, svoju voľbu neoľutovali. Žiaci sa o našej škole vyjadrili pozitívne, zaujali ich informácie, ktoré sa o našej škole dozvedeli a taktiež ich zaujalo vybavenie odborných učební. Všetci tí, ktorí sa dňa otvorených dverí nemohli zúčastniť, sú srdečne vítaní v ktorýkoľvek  pracovný deň.

Sme presvedčení o tom, že mladých ľudí je potrebné usmerniť a ukázať im, čo je na jednotlivých odboroch zaujímavé a pre nich najvýhodnejšie do ďalšieho života. Oboznámili sme ich s výhodami štúdia na našej škole, ako aj s perspektívou budúceho uplatnenia sa na trhu práce.