Dotazník k výskumu

Prešovský samosprávny kraj nás požiadal o zverejnenie dotazníka, ktorý sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch. Dotazník je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13).
Dotazník je umiestnený a dostupný online na internetovom portály s nasledujúcim odkazom: http://goo.gl/forms/BpJ2tM2gSt