Kto som, kam kráčam

Prednášky  „ Kto som, kam kráčam“ prebiehali v dňoch 19.2., 19.3. a 15.5. 2018

pre žiakov 3.A, 3.C a 3.B tried. Viedla ich Mgr. Slavka Benková-Rybárová,  sociálny pedagóg

z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Osobnosť je charakterizovaná určitými názormi a vzťahmi, radom dôležitých vlastností a schopností, ktoré sa utvárajú postupne.  Utváranie osobnosti a jej zdokonaľovanie v priebehu života je dôsledok rôznych vplyvov, výchovy a sebavýchovy.

Mgr. Benková-Rybárová rozoberala osobnostné predpoklady , životné ciele, poslanie, priority a žiaci tiež  vyplňovali  dotazníky zamerané na poznanie osobnosti, pričom  hľadali možnosti, ako využiť svoje pozitívne stránky a ako je možné regulovať negatíva.

Obsahom témy boli tieto body:

  1. Sebapoznanie a jeho význam
  2. Zložky utvárajúce osobnosť
  3. Faktory podieľajúce sa na formovaní osobnosti
  4. Silné a slabé stránky osobnosti, ich využitie pri napĺňaní životných cieľov a úloh
  5. Zmeny v správaní a regulácia správania s dôrazom na rozvoj osobnostnej zrelosti (zvládanie negatívnych emócií, záťažových situácií, rozvoj zručností pre budovanie medziľudských vzťahov, zmeny negatívnych vzorcov správania …)

 

Ing. O. Beňová