NÁSTUP DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2023/2024 je v nedeľu 3.9.2023,  v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Platby za stravu a ubytovanie za mesiac september musia byť uhradené vopred, bankovým prevodom.

POZOR!  PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ

STRAVA –         IBAN SK35 8180 0000 0070 0051 3895

celodenná strava 6,05 eur/deň – zálohová platba vo výške 121 eur mesačne (6,05 eur x 20 dní)

UBYTOVANIE –   IBAN SK57 8180 0000 0070 0051 3887

Mesačné poplatky: ubytovanie 50 €/mes.,

Pri nástupe do školského internátu prosím predložte:

  1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI, / žiaci 1. roč./,
  2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm, /žiaci 1. roč./,
  3. visiaci zámok – 1ks,
  4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2023.