POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ V BARDEJOVE

VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÉHO KVÍZU „Čo vieš o HIV/AIDS?“

 V rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY 2016, do ktorej sa naša škola zapojila aj tento rok, boli v mesiacoch október – december zrealizované rôzne aktivity, ktoré smerovali k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS:

– umiestnenie plagátu a informácií o aktivitách kampane na informačnej tabuli v škole

– tvorba a nosenie červených stužiek

– prednášky s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (Dr. Zbyňovská,

Mgr. Müllerová, Mgr. Balážová) na tému Cesty prenosu HIV/AIDS  – žiaci 1. ročníka;  prednášky, ktoré boli súčasťou projektu  EXIT tour – Závislosti, Ako si nezašpiniť život,  Zdravá rodina.

Obchodovanie s ľuďmi – touto odbornou prednáškou oslovila žiakov 3. a 4. ročníka pracovníčka CPPPaP v Bardejove Mgr. Benková-Rybárová

– s pracovníčkami RÚVZ bol zrealizovaný workshop pod názvom Hrou proti AIDS

– beseda so žiakmi 2. ročníka – Zdravá výživa a prevencia chorôb, ktorú odborne viedla Mgr. Fecková z RÚVZ v Bardejove

– premietanie DVD ANJELI a DVD In you face v jednotlivých triedach žiakom 3. a 4. ročníka

– príhovor v školskom rozhlase, venovaný kampani Červené stužky, možnostiam nákazy vírusom HIV a vyhlásenie súťažného kvízu „Čo vieš o HIV/AIDS?“

 

VYHODNOTENIE KVÍZU

Dňa 1. decembra, pri príchode do školy, mali naši žiaci príležitosť, otestovať svoje poznatky o problematike víru HIV a chorobe AIDS. Do súťaže sa zapojilo celkom 162 žiakov. Správne odpovedalo 80 žiakov, nesprávne 82. Zo správnych odpovedi boli vyžrebovaní siedmi žiaci, ktorí boli odmenení vecnou cenou.

Mená  výhercov:

  • Passia A
  • Baňas A
  • Homjak A
  • Basarik C
  • Tarcala A
  • Randar A
  • Kmecikova B
  • Kravec C – cena útechy

Šťastným výhercom blahoželáme a všetkým študentom prajeme, aby vďaka poznatkom získaným počas kampane Červené stužky vedeli sa správne zorientovať v ďalšom živote.