SÚŤAŽ O NAJ TRIEDU

SÚŤAŽ O NAJ TRIEDU NA SPŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 ŽŠR spolu s vedením školy vyhlasujú súťaž o naj triedu

 Termín: 1. október 2017 – 30. apríl 2018

 Trieda, ktorá najlepšie splní stanovené kritériá, vyhráva. Oplatí sa, čakajú na vás  lákavé ceny

 KRITÉRIÁ HONOTENIA:

 1. Mesačná aktualizácia nástenky v triede podľa určených tém. (0-10 bodov)
 2. Dochádzka žiakov

Štvrťročne sa každej triede pridelia body za dochádzku žiakov, najviac bodov získa trieda s najlepšou dochádzkou, najmenej trieda s najhoršou dochádzkou v danom štvrťroku.

 

Taktiež sa budú odrátavať body za neospravedlnené hodiny a to nasledovne:

 • za 0 – 10 NH – mínus 3 body
 • za 11 – 20 NH – mínus 5 bodov
 • za viac ako 21 NH – mínus 10 bodov

 

 1. Správanie žiakov

Štvrťročne sa každej triede  pridelia plusové a mínusové body.

Plusové body za pochvaly na porade:

 • 5 bodov za pochvalu triednym učiteľom
 • 10 za pochvalu riaditeľom školy

Mínusové body:

 • 3 body za zápis v triednej knihe
 • 5 bodov za pokarhanie triednym učiteľom
 • 10 bodov za pokarhanie riaditeľom školy

 

 1. Účasť žiakov na podujatiach školy organizovaných ŽŠR
 • na plese
 • na „retrodni“
 • na iných akciách

CENY:

 1. miesto: Finančná odmena vo výške 150 EUR.
 2. miesto: Deň organizovaného voľna pre celú triedu.
 3. miesto: „Žolík“ pre každého študenta z danej triedy.