Prevencia proti drogám a iným patologickým javom

V mesiaci november sa  na Slovensku i v celej Európe začína rozsiahla kampaň „Týždeň boja proti drogám“ , ktorá je zameraná na boj proti drogám. Cieľom tejto kampane je informovať a upozorniť  na hrozbu novej vlny drogovej závislosti.   Vytvoriť priestor najmä pre mladých na zoznámenie sa s hrozbami užívania drog. Toto obdobie však nie je venované iba mládeži, ale každému, kto chce pomôcť  v boji s drogovou závislosťou.

Na našej škole v rámci tejto kampane sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

1. Zapojenie žiakov 2. ročníka do súťaže organizovanej TASR Nebuď otrokom drog  – vedomostný kvíz o drogách

2. Monitorovanie postojov žiakov k návykovým látkam v triedach prvého ročníka

3. Súťaž o najpôsobivejšiu nástenku s protidrogovou tematikou  

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto: III. C      deň organizovaného voľna
2. miesto: II. A       
sladká odmena
3. miesto: IV. C      
sladká odmena Čitať ďalej

PRAVDA O DROGÁCH

Dňa 20. 5. 2016 zavítal na našu školu mediálne známy prednášateľ, školiteľ a bojovník proti drogám pán Peter Remper. Člen občianskeho združenia Slovensko bez drog  začal v marci 2008 realizovať prvé preventívne protidrogové prednášky na základných a stredných školách pre deti od 10 do 18 rokov. Od septembra 2009 do 30. apríla 2016 zrealizoval  viac ako 4 852 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo vyše 168 516 teenagerov.

Svojrázny prednášateľ  vo svojej interaktívnej prednáške Pravda o drogách priblížil žiakom  prvého a druhého ročníka vo všeobecnosti  drogovú scénu v SR.  Snažil sa pravdivo informovať žiakov o drogách, ich účinkoch na telesné a duševné zdravie človeka, skôr ako ich oslovia drogoví díleri. Jeho zámerom bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Čitať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Tretí novembrový týždeň (17.-21.11.2013) kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa  viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Preto aj na našej škole prebehlo v tomto týždni veľa zaujímavých aktivít. Bola vyhlásená súťaž v tvorbe plagátov,  premietal sa film s protidrogovou tematikou, boli organizované besedy pre žiakov a prednáška pre pedagógov: Čitať ďalej

KRIMINALITA MLÁDEŽE A DROGY

Prevencia kriminality mládeže je aktuálnou otázkou každej generácie v každej spoločnosti. Existuje priama úmera: maloletý delikvent – mladistvý páchateľ – dospelý recidivista.

Všeobecnými nástrojmi boja proti zločinnosti sú trestnoprávne a spoločensko-preventívne prostriedky, ktoré  pri zistení hlavnej  príčiny kriminality sú schopné v boji s ňou vhodne napomáhať. Trestný zákon v platnom  znení sa pokúša napĺňať úlohu prevencie kriminality mládeže prostredníctvom  represie  – odstrašenie prostredníctvom uloženia sankcie. Rodina a škola sú inštitúcie, ktoré najviac vplývajú  na  vývoj a formovanie osobnosti. Svojimi názormi, postojmi a osobným príkladom môžu výrazne pôsobiť na mládež aj v oblasti prevencie kriminality mládeže. Čitať ďalej