KRIMINALITA MLÁDEŽE A DROGY

Prevencia kriminality mládeže je aktuálnou otázkou každej generácie v každej spoločnosti. Existuje priama úmera: maloletý delikvent – mladistvý páchateľ – dospelý recidivista.

Všeobecnými nástrojmi boja proti zločinnosti sú trestnoprávne a spoločensko-preventívne prostriedky, ktoré  pri zistení hlavnej  príčiny kriminality sú schopné v boji s ňou vhodne napomáhať. Trestný zákon v platnom  znení sa pokúša napĺňať úlohu prevencie kriminality mládeže prostredníctvom  represie  – odstrašenie prostredníctvom uloženia sankcie. Rodina a škola sú inštitúcie, ktoré najviac vplývajú  na  vývoj a formovanie osobnosti. Svojimi názormi, postojmi a osobným príkladom môžu výrazne pôsobiť na mládež aj v oblasti prevencie kriminality mládeže.

Dňa 10. novembra 2014 zavítal na našu  školu  nadporučík Mgr. Marián Valkučák,  pracovník Policajného zboru v Bardejove. Formou prezentácie oboznámil žiakov prvého ročníka so základmi trestnej zodpovednosti mladistvých. Vysvetlil pojmy: maloletý delikvent, mladistvý páchateľ, trestný čin, prečin, drogy – ich prechovávanie a obchodovanie s nimi, fajčenie vo verejných priestoroch, zákaz zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Spolu s Mgr. Valkučákom hľadali odpovede na konkrétne životné situácie týkajúce sa danej problematiky.

Ing. Skoncová