EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Tretí novembrový týždeň (17.-21.11.2013) kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa  viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Preto aj na našej škole prebehlo v tomto týždni veľa zaujímavých aktivít. Bola vyhlásená súťaž v tvorbe plagátov,  premietal sa film s protidrogovou tematikou, boli organizované besedy pre žiakov a prednáška pre pedagógov:

HĽADAJME LEPŠIE MOŽNOSTI – PREVENCIA LÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTI

V rámci preventívnych aktivít proti drogovej závislosti návykových látok a iných druhov závislosti bola na našej škole zrealizovaná séria  besied so sociálnou pedagogičkou Mgr. Miriam Kukulskou, pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove. Konali sa dňa 18. a 24. novembra 2014 so žiakmi  prvého ročníka. Ciele prednášky boli zamerané hlavne na:

 • charakteristiku pojmu závislosť
 • rozdelenie závislosti, druhy závislosti
 • dôvody vzniku závislostí
 • prejavy závislosti
 • vplyv vzniku závislosti na kvalitu života
 • súvis nelátkovej a látkovej závislosti
 • následky závislostí na našu budúcnosť
 • nebezpečenstvá experimentovania s drogami
 • dôležitosť zásahu odborníka na závislého človeka

V závere prednášky Mgr. Miriam Kukulská skonštatovala, že každý človek môže ovplyvniť kvalitu svojho života správnym výberom hodnôt. Zdôraznila zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

AKO POZNAŤ UŽÍVATEĽA DROG

Dňa 18. novembra 2014 sa pedagogický zbor našej školy zúčastnil v rámci prevencie proti drogám prednášky s protidrogovým zameraním s PhDr. Katarínou Stašákovou.

Ciele prednášky boli zamerané hlavne na:

 • dôvody prečo žiak siahne po droge
 • faktory, ktoré  ovplyvnia u jedinca vznik drogovej závislosti
 • faktory, ktoré pomáhajú chrániť jedinca pred vznikom drogovej závislosti
 • charakteristika jednotlivých druhov drog:
 • účinky a prejavy ich užitia
 • zdravotné rizika
 • mýty a pravda o vplyve drog

Na záver prednášky PhDr. Stašáková rozdala pedagógom leták „ Indikátor drog“, ktorý bude vhodnou pomôckou pre všetkých vyučujúcich, pri monitorovaní aktuálneho stavu zneužívania návykových látok na škole.