“Kto som, kam kráčam”

Prednášky, ktorých sa zúčastnili žiaci 3.ročníka, sa konali v dňoch 19.2.2015

a  13.3.2015 pod vedením  Mgr.S.Benkovej-Rybárovej z CPPPaP.

Obsahom prednášanej témy bolo:

Sebapoznanie ako faktor naplnenia životných ašprirácii
Sebarefelexia, kto som, ako sa vnímam, zamýšľanie nad sebou samým…
Spätná väzba od druhých, ako ma vnímajú, vidia iní, dôležitý zdroj sebavnímania
Teórie osobnosti, pochopenie správania, očakávaní
Schopnosti, zručnosti, znalosti, potreby a hodnotový systém a ich význam v uplatnení sa v živote
Ako ovplyvňuje naše sebavnímanie uplatnenie v živote, ako cez sebapoznanie zlepšiť kvalitu života, ako využiť pozitívne stránky osobnosti, ako eliminovať negatíva Čitať ďalej