Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dňa 27. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 2. D  triedy na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ , ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Rodina , rodičovstvo, manželstvo – to sú pojmy, ktoré majú v našej spoločnosti stále významné miesto. S rastom životnej úrovne, vzdelania, vplyvom demokratizačného procesu sa rodinné vzťahy stávajú zložitejšími, rastú nároky na životného partnera, na psychicko-morálnu úroveň rodičov i na celkový spôsob života rodiny. So stupňovaním spoločenských požiadaviek na rodinu a na jej výchovné pôsobenie rastie aj význam výchovy pre manželský a rodinný život.

Ciele prednášky boli zamerané hlavne na:

  • vzťahy – prirodzená súčasť života
  • prvé partnerstvá a priateľstva (ich význam a riziká)
  • zrelé vzťahy, vhodní a nevhodní partneri
  • predpoklady zrelých vzťahov (sebapoznanie, racionálne vnímanie iných, efektívna komunikácia, osobnostná, sociálna a psychická zrelosť)
  • manželstvo
  • rodina – jej význam, funkcie, konflikty a krízy
  • rodičovstvo (význam práva a povinnosti rodičov, výchova a starostlivosť o dieťa v rodine)

V závere prednášky Mgr. Benková Rybárová skonštatovala, že žiaci majú mať príležitosť nacvičiť si základy priateľstva a partnerstva (napr. vedieť sa podeliť, robiť kompromisy, vzájomne si pomáhať) a vedieť, aké sú výhody partnerstva. Je potrebné  klásť  dôraz aj na vnímanie a akceptáciu rozdielov medzi pohlaviami.