Ing. Peter Simko a úspešná absolventka Erika Dubňanská prevzali ocenenia

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať

V duchu týchto slov Jána Amosa Komenského po celé stáročia sa nesie mimoriadne záslužná a dôležitá práca jedného z najušľachtilejších povolaní, povolania učiteľa.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove sa už po desiaty raz stalo miestom symbolického poďakovania a ocenenia výnimočnej práce učiteľov a žiakov stredných škôl.

Pod záštitou predsedu  Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského  12. júna 2018 sa konalo udeľovanie ocenení Sophista pro regione  Lux mentium 2018 najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Medzi dvadsiatimi ocenenými  učiteľmi a dvadsiatimi ocenenými  žiakmi boli aj zástupcovia Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

V kategórii Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti pre región) 2018 bol ocenený Ing. Peter Simko, ktorý pracuje ako stredoškolský učiteľ na svojej „alma mater“ už od roku 1994.

Od svojho nástupu úspešne pracuje  ako triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, predseda ZO OZ PŠaV a neskôr aj ako predseda rady školy. Avšak najväčšie úspechy dosiahol v príprave žiakov  na prestížnu celoslovenskú súťaž v IPM STUDENT AWARD v 3D modelovaní v programe CREO, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre žiakov stredných odborných škôl.

Dlhoročná a cieľavedomá  práca so žiakmi v študijných odboroch strojárstvo a technika a prevádzka dopravy sa pretavila aj do jeho úspešných výsledkov a umiestnení v rámci tejto súťaže, za čo bol aj ocenený. Prestížne úspechy v rámci Slovenska dosiahol v súťaži IMP AWARDS, a to v roku 2015 1. miesto s prácou Offroaový špeciál, v roku 2016 2. miesto s prácou Brzdové ústrojenstvo s posilňovačom a v roku 2017 2. miesto s prácou Vibračná brúska.

V kategórii Lux mentium (Svetlo poznania)2018 bola ocenená žiačka ( v súčasnosti absolventka) študijného odboru  technické lýceum so zameraním na strojárstvo  Erika Dubňanská, , ktorá pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Vibračná brúska získala cenné 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Túto súťaž vyhlasuje MŠ, vedy, výskumu  a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania o návrh a technické riešenie vibračnej brúsky, a to formou 3D modelu v programe CREO. Popredné umiestnenie je o to cennejšie, keďže v doterajšej 16-ročnej histórii súťaže je jedinou študentkou, ktorá sa umiestnila na víťazných priečkach.

Erika Dubňanská dosahovala popredné umiestnenia v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička. Ako víťazka okresných kôl sa pravidelne zúčastňovala krajských prehliadok oboch súťaží.

Zapájala sa do školských súťaží z matematiky, ako členka  družstva Červeného kríža reprezentovala školu v okresných súťažiach. Bola podpredsedníčkou žiackej školskej rady, kde aktívne vykonávala prácu pri organizovaní mimoškolských aktivít, moderovaní školských podujatí. Pracovala v redakčnej rade školského časopisu či ako  predsedníčka triedy. Počas celého štúdia dosahovala vynikajúce študijné výsledky.

Práve takéto ocenenia dokazujú, že učiteľ a žiak neodmysliteľne patria k sebe, samostatne nemôžu existovať. Sú ako „spojené nádoby“, ktoré sa navzájom obohacujú akýmsi pomyselným svetlom poznania.

Ing. Mgr. Helena Labancová

zástupkyňa riaditeľa SPŠ Bardejov