Komunikačné zručnosti

Cieľom prednášok, ktoré sa konali dňa 3.11.2016 pre žiakov 3.ročníka s Mgr.S. Benkovou-Rybárovou, bolo prehĺbenie znalostí a zručností v oblasti komunikácie.

Obsah témy:

Predpoklady úspešnej komunikácie – efektívne fungovanie „ vysielač“ – „ prijímač“, myšlienkové ma-py a teritórium, súlad verbálnej, neverbálnej a paralingvistickej zložky, aktívne počúvanie, efektívne vysielanie / konkrétnosť, zrozumiteľnosť, primerané dávkovanie informácií, primeraná forma…/, ove-rovanie si odoslaných informácií, empatia a intuícia v komunikácii, kritizovanie a prijímanie kritiky

Schopnosti vzťahujúce sa k vlastnej osobe a komunikačné schopnosti – egostav, sebavedomie, seba-ovládanie, motivácia

Rušivé faktory v komunikácii – prostredie, sústredenosť, fyzický stav, emočný stav, skúsenosti, kapa-cita vedomostí, fantázia

Komunikačné štýly / agresívny, pasívny, asertívny /