Kto som, kam kráčam

Prednášky pod vedením Mgr.S. Benkovej-Rybárovej z CPPPaP, ktoré sa uskutočnili dňa 13.októbra 2016 pre žiakov 3.ročníka,  boli zamerané  na upevnenie poznatkov o sebapoznávaní, ich vplyv na naše správanie, vzťahy a dosahovanie cieľov.

Obsah témy:

Sebapoznávanie – význam,  sebapoznávanie z aspektu indivídua, sebapoznávanie z aspektu spätnej väzby z okolia, naša história a jej vplyv na sebaobraz, základné piliere osobnosti

Motivácia – motivačné faktory, nezdolnosť pri zdolávaní prekážok, pozitívne zážitky a motivácia pri dosahovaní cieľov, negatívne zážitky a motivácia pri dosahovaní cieľov

Hľadanie zmysluplnej existencie – formovanie základných pilierov v živote, životné ciele a predstavy, predpoklady k zvládaniu životných nárokov a rozvoj zručností pre život.