Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne).

Povinnosťou nového stravníka

Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom.

Povinnosťou minuloročného stravníka

Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Objednávanie, odhlasovanie a výdaj

a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:

     – v objednávacom termináli

     – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)

     – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14

b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:

    – v objednávacom termináli

    – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta.

Odhlásenie a prihlásenie stravy

Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu.

Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom.

Ubytovaní žiaci v školskom internáte budú prihlasovaní na stravu automaticky a odhlasovaní len so súhlasom vychovávateľky. Povinnosťou vychovávateľky je odhlásiť žiaka zo stravy do 11. 00 hod   deň vopred zapísaním do formulára nato určeného.

Neodhlásená alebo neodobratá strava ostáva k úhrade stravníka. Spätné odhlásenie stravy  nie je možné.

Uskutočnenie platby

a) v hotovosti u vedúcej ŠJ ( iba nový stravníci za mesiac september 2021)

b) bezhotovostne na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895, VS: stravné číslo, KS: 0308

Variabilný symbol bude žiakovi  pridelený. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka. Konštantný symbol: 0308.

Stravné musí byť uhradené do 20. dňa mesačne vopred.

Stravník si môže uhrádzať stravu  zálohovo a to: 29,20 € /mesiac- obedy  a celodenní stravníci

83,80 €/mesiac. Pri vzniku preplatku alebo nedoplatku sa postupuje podľa článku 8 tejto smernice.

Výška stravného žiaci:

Žiaci s celodennou stravou v ŠI         4,19 €/deň

Ostatní žiaci (obed)                     1,46 €/deň

 Potraviny v €Režijné náklady v €Spolu v €
Raňajky + desiata0,69 + 0,570,05 + 0,051,36
Obed1,330,131,46
Olovrant + večera0,38 + 0,840,05 + 0,101,37
Spolu celodenné stravovanie4,19

Preplatky za stravu nasledovne:

  1. Stravníkom, pokračujúcim v odoberaní stravy sa preplatok prevedie na nasledujúci mesiac, resp. školský rok.
  2. Stravníkom, ktorí  už nebudú odoberať stravu  sa preplatok vráti na základe predloženej žiadosti o vrátenie preplatku, v ktorom uvedú číslo účtu a sumu k vráteniu, ktorú si potvrdia s vedúcou jedálne. Vzor žiadosti je zverejnený na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2.

Výdaj stravy –  pre stravníkov sa realizuje v čase:

         raňajky  od  06:45 h  do 07:00 h

         obed      od  12:00 h  do 14:30 h

         večera   od  17:45 h  do 18:10 h

V prípade požiadaviek, informácií  alebo nejasností, kontaktujte kanceláriu školskej jedálne

Telefón: 054/4722558

E- mail: ondisova@spsbj.sk