POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove  popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom.

Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a možnostiach jej prevencie.

Do 11.  ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola v Bardejove zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať.  Usilovali sme sa, aby

1. december nebol iba dňom pripínania červených stužiek, ale, aby sa stal vyvrcholením aktivít žiakov v mesiacoch september až november 2017.

Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá zo 4. D triedy Erika Dubňanská, Viktória Čontová, Simona Nováková, Lenka Klimeková, Slavomíra Butalová, začali s ich vyhotovovaním už začiatkom novembra. Na chodbe školy pribudli nástenné noviny, vďaka ktorým mohli žiaci, učitelia a nepedagogickí pracovníci získať informácie o AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV.

Žiaci 2., 3. a 4.  ročníka Lenka  Andrejovská , Erik Ferenc , Peter Kylvádi , Stanislav Končar, Sabína Konkoľová  a Dávid Ferenc  využili svoje výtvarné umenie, nápaditosť ,  kreativitu  a vytvorili návrhy pohľadnice, ktoré putovali do výtvarnej súťaže Červené stužky pre SŠ v boji proti HIV/AIDS.

Podpornou aktivitou u žiakov prvého  ročníka bolo sledovanie filmu Anjeli. Film je príbehom o smrti a nádeji. Po filme nasledovala diskusia, v ktorej si žiaci mohli uvedomiť hodnotu nášho života. Neodmysliteľnou súčasťou aktivít boli aj besedy na tému Duševné zdravie a závislosti. Žiaci tretieho ročníka mali možnosť zúčastniť sa besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi, v ktorej získali nielen  štatistické údaje  o stratených osobách,  ale aj informácie o eliminácii rizík ako sa nestať obeťou. Besedu pripravila Mgr. Miriam Kukulská z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Súťaž Športom pre červené stužky bola ďalšou zaujímavou aktivitou, v ktorej si žiaci  preverili svoju športovú zdatnosť v bedmintone. Zámerom súťaže bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Vrcholom kampane na našej škole bola 1. decembra prednáška s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove Mgr.  Müllerovou, Mgr. Balažovou a p. Hnaťovou  na tému AIDS, cesty prenosu HIV, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. B a 1. C triedy. Súčasťou tejto prednášky bol workshop zameraný na informácie o víruse HIV a ochrana pred AIDS.

Najtvorivejšou aktivitou bola tvorba červenej stužky žiakmi SPŠ, ktorou chceli dokázať, že červená farba stužky je farbou lásky, krvi a života, ale aj farbou znamenajúcou stop AIDS.  Aj túto aktivitu sme postúpili do celoslovenskej súťaže.

Pekný úspech dosiahol žiak Erik Ferenc, ktorý získal cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži SŠ pre  kampaň Červené stužky 2017.

Kampaň sme ukončili  premietaním filmu ANJELI vo vestibule školy a rozdávaním symbolických červených stužiek, a tak sme sa pripojili k jej hrdým nositeľom.

 

Ing. Ľudmila Skoncová, Mgr. Mária Kravcová