Spoznávaj, pochop, rozvíjaj…

Také bolo motto tohtoročného Týždňa vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 6. – 12. novembra a bol sprevádzaný celým radom zaujímavých podujatí po celom Slovensku. Počas tohto týždňa mladí ľudia mali možnosť bližšie spoznávať a pochopiť vedu a ďalej rozvíjať záujem o vedu a techniku.

Stredná priemyselná škola v Bardejove pripravila piaty ročník tohto podujatia, a tak umožnila žiakom základných škôl, hlavne tým, ktorí majú záujem študovať na našej škole, spoznávať jednotlivé odbory priamou a aktívnou účasťou na vyučovacích hodinách odborných predmetov.

Vyučujúci s pomocou našich študentov primeranou a zaujímavou formou prezentovali jednotlivé študijné odbory, aby tak zaujali pozornosť žiakov od piateho až po deviaty ročník.

Budúci stavbári si pod vedením vyučujúcich vyskúšali priestorové zobrazenie objektov v programe Arcon 3D vizalizácie a vlastnoručne vytvorený obrázok si mohli odniesť domov. Zaujalo ich aj kreslenie výkresovej dokumentácie v programe  AutoCad.

Tí, ktorých láka technika automobilov, na vyučovacích hodinách strojárskych predmetov sa pokúsili o 3D priestorové modelovanie pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer. Najväčšiu radosť im urobil vyhotovený vlastný model auta v 3D zobrazení. V strojárskej dielni si vyskúšali vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk, vyvažovanie kolies a v odbornej učebni mali možnosť vidieť prácu so sústruhom.

V odbore elektrotechnika im vyučujúci priblížili prácu žiakov v elektrotechnickej dielni. Žiaci zo základných škôl za pomoci elektrotechnického náradia a spájkovacích staníc si vyskúšali osadzovanie dosiek plošných spojov súčiastkami. Nádejní elektrotechnici dokázali samostatne zhotoviť výrobky s LED diódami – elektronickú ruletu, blikajúcu šípku a pulzujúce srdce.

V učebniach informatiky mohli vidieť princíp programovania LEGO robota s rôznymi senzormi. Žiaci základnej školy prejavili záujem aj o tvorbu webov. Prakticky si vyskúšali meniť dizajn vytvorenej web stránky. Videli vytváranie jednoduchých počítačových sietí. Pokúsili sa o funkcionálne programovanie hravou formou. Mali možnosť prakticky retušovať a klonovať fotografie, vytvárať trojrozmerné objekty vo vektorovom grafickom editore.

Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s novým študijným odborom Informačné a sieťové technológie, ktorý otvárame od školského roku 2018/2019. Štúdium je zamerané na konfiguráciu a administráciu sietí, serverových technológií a rôznych generačných systémov ( WINDOWS, LINUX), na programovanie vo vyšších programovacích jazykoch (JAVA, PYTHON, C, C++), spracovanie databáz, programovanie robotov. Študenti budú poznať podrobne PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti hardvéru, softvéru.

V učebni ekonomiky žiakov najviac zaujala práca v programe ATF. Pod vedením vyučujúcej v krátkom čase zvládli voliteľné funkcie, nastavenie lekcie a snímok. Odvážne pristupovali k písaniu písmen na základnom rade a neskrývali radosť, ak sa im podarilo snímku odpísať bezchybne a v náhľade mohli vidieť hodnotenie svojej práce v podobe známky. Niektorí žiaci prejavili záujem absolvovať bezplatný kurz písanie na počítači.

Veríme, že i jeden deň strávený na netradičných hodinách v stredoškolských laviciach naplnilo predstavy a očakávania žiakov o svojej budúcej škole.