Tadiaľ cesta nevedie

Hľadajme lepšie možnosti – prevencia látkových a nelátkových závislosti.

V rámci preventívnych aktivít proti drogovej závislosti návykových látok a iných druhov závislosti bola na našej škole zrealizovaná dňa 19. 2. 2018 séria  besied so žiakmi 2. ročníka sociálnou pedagogičkou Mgr. Miriam Kukulskou, pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove.

Názov témy: Tadiaľ cesta nevedie

Obsahová náplň:

 • charakteristika pojmu závislosť
 • rozdelenie závislosti, druhy závislosti
 • dôvody vzniku závislostí
 • prejavy závislosti
 • vplyv vzniku závislosti na kvalitu života
 • súvis nelátkovej a látkovej závislosti
 • následky závislostí na našu budúcnosť
 • konkrétne príklady gamblerstva a ich vplyv na rodinu
 • nebezpečenstvá experimentovania s drogami
 • dôležitosť zásahu odborníka na závislého človeka
 • zodpovednosť za vlastné rozhodnutia

Cieľom besedy bolo eliminovať riziko vzniku látkovej, resp. nelátkovej závislosti, pomôcť mladým ľuďom, aby uprednostnili svoje zdravie pred užívaním drog. Informovať ich o nebezpečenstve a zdravotných rizikách experimentovania s drogou, o nepriaznivom vplyve akéhokoľvek druhu závislosti na kvalitu života. Mgr. Kukulská vysvetlila prejavy a príčiny vzniku závislosti. Zdôraznila, že užitím drogy sa problémy nevyriešia, skôr prehĺbia a každý musí niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutie.