Technika má budúcnosť

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove už desaťročia pripravuje absolventov v  technických odboroch, a to staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika, technické lýceum a v novom študijnom odbore informačné a sieťové technológie .

Aby sme žiakom základných škôl uľahčili ich neľahké rozhodovanie o budúcej škole, takmer do roka a do dňa sme im pomyselne otvorili brány školy a v rámci Dňa otvorených dverí umožnili takmer 500 žiakom nášho mesta i regiónu 30. januára 2019 si prezrieť priestory našej školy, a tak získať informácie o všetkých odboroch, spôsoboch výučby, modernej technike, o uplatnení v budúcom zamestnaní i o aktivitách v mimoškolskej činnosti. Žiakov základných škôl privítali mímovia na chodúľoch i školská hudobná skupina Pracovná sobota.

Študijný odbor staviteľstvo bol prezentovaný v dvoch učebniach, kde žiaci získali informácie o možnostiach štúdia stavebného odboru. Okrem informácií o teoretických predmetoch so záujmom sledovali ukážky stavebnej dokumentácie vytváraných prostredníctvom programov AUTOCad. Pozornosť vzbudilo tiež kreslenie objektov v 3D vizualizácii a kartónových modelov. Zaujala ich obsluha geodetických prístrojov, ukážky žiackych prác vytvorených stavebným softvérom a ich porovnanie s kreslením voľnou rukou. V závere si vypočuli informácie o možnostiach získania certifikátu z rozpočtovania v programe CENKROS. Študenti tohto odboru sa zapájajú do rôznych súťaží, napr. Stavbárska olympiáda alebo Projektovanie v YTONGU.

Pri prezentácii odboru technika a prevádzka dopravy žiaci mali možnosť vidieť ukážky z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok pomocou softvéru CREO3, ročníkové práce našich študentov a animácie funkčných celkov. Sme jedna zo šiestich stredných škôl na Slovensku, ktorá disponuje týmto plne profesionálnym softvérom. Žiaci našej školy v rámci ročníkových projektov modelujú funkčné celky  a najlepšie práce sa zúčastňujú celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní – IPM STUDENT AWARD, v rámci ktorej sme obsadili popredné miesta v rámci Slovenska.

Škola disponuje softvérom  na diagnostiku porúch vozidla.

V dielňach žiaci 2. a 3. ročníka predviedli ukážky vyvažovania kolies osobných automobilov, vyzúvania pneumatík či výrobu sústružených výrobkov.

Odborné predmety elekrotechniky sa vyučujú v elektrotechnickej dielni i v laboratóriu elektrotechniky.

V elektrotechnickej dielni žiaci mali možnosť vidieť množstvo náradia a techniky pre rôzne spôsoby výroby dosky plošných spojov, rozdielne možnosti osadzovania súčiastok aj hotové výrobky. Zoznámili sa s diaľkovým ovládaním motorov pomocou stýkačovej kombinácie, zapájaním domových a elektromerových rozvádzačov. Prezentovaná bola programovateľná UV LED jednotka, ktorú zhotovil žiak školy v súťaži SOČ.

V laboratóriu elektrotechniky sa oboznámili s podmienkami vyučovania predmetov zameraných na  elektrotechnické merania. Pri prezentácii si prezreli samostatnú učebňu a jej vybavenie meracou technikou. Žiaci uvideli konkrétne merania a spôsob spracovania ich výsledkov. Dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci v laboratóriu. Pozreli si niektoré zapojenia meracích elektrických obvodov, vystavenú meraciu techniku a meracie prípravky. Prítomní žiaci sa mali možnosť oboznámiť s organizáciou vyučovania a zariadeniami zaisťujúcimi bezpečnosť žiakov pri meraní.

 

S novým študijným odborom  informačné a sieťové technológie a technické lýceum so zameraním na informatiku sa mali možnosť zoznámiť v učebniach informatiky.

Škola je zapojená do Sieťového akademického  programu – Cisco Networking Academy . Je to dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete.  Pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí pri projektovaní, realizácii a údržbe komunikačných infraštruktúr.

Študenti školy prezentovali žiakom zo základných škôl obsah štúdia v novom študijnom odbore informačné a sieťové technológie. Žiaci sa v ňom naučia používať informačné, serverové a sieťové technológie,  konfigurovať počítačové siete  do úrovne 4 semestrov CISCO Network Academy, ovládať a konfigurovať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a serverové technológie na rôznych platformách. Budú vedieť detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti hardvéru, softvéru. Naučia sa programovať v programovacích jazykoch Python, C, Java. Budú sa venovať aj internetu veci, naučia sa programovať roboty: Raspberry Pi,  Arduino,  Lego Mindstorms EV3. Budú vedieť vytvárať web stránky, využívať HTML, CSS, PHP, SQL databázy, CMS systémy WordPress, Joomla, frameworky  Bootstrap, Nette.

Žiakov  zaujala aj robotická stavebnica LEGO MINDSTORMS. Pomocou nej majú žiaci možnosť preniknúť do základov programovania, môžu ovládať správanie robota v rôznych situáciách pri plnení rôznych úloh. Na 3D tlačiarni sa tlačili žetóniky do nákupných vozíkov s textom SPŠT, ktoré si návštevníci mohli vziať so sebou.

 

V rámci ekonomického bloku formou prezentácie boli poskytnuté stručné informácie z predmetov účtovníctvo, ekonomika, administratíva a korešpondencia.

V rámci predmetu ADK sme sa zamerali na písanie na klávesnici desaťprstovou hmatovou metódou v programe ATF. Zároveň sa oboznámili s výhodami v tomto programe a jeho voliteľnými funkciami.

Žiaci základných škôl využili možnosť  sadnúť za počítač a prakticky vyskúšať písanie v tomto programe.

Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj telocvičňa s posilňovňou, futbalové a plážové ihrisko, školská knižnica, bufet, školský internát a školská jedáleň.
Veríme, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň práve u nás, sa presvedčili, že technika má skutočne veľkú budúcnosť.