Voda je život

V piatok 11.10.2013 sme spolu s triedou 1.D zamierili do Centra voľného času v Bardejove. Našim cieľom bola výstava s názvom ,,Voda je život.“  Výstava je súčasťou projektu ,,Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.“

Ing. Alžbeta Hovancová
Koordinátor environmentálnej výchovy