VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomosti a postojov v oblasti manželstva, rodiny a rodičovstva. Tento perspektívny zámer Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove priblížila žiakom 2. D triedy na besede dňa 16. novembra 2015 prostredníctvom nasledovných čiastkových cieľov, v ktorých sa venovala:

– objasneniu pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina

– zrelým vzťahom, vhodní a nevhodní partneri

– poučila žiakov o psychologických sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva

– vysvetlila význam vernosti v manželstva (spoločenský, etický, psychologický, zdravotný)

– zvýraznila vlastnosti potrebné pre manželstvo (tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc)

– objasnila sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva

– zamerala sa na prípravu žiakov na rolu rodiča, pričom zdôraznila ako podmienku osobnostnú zrelosť

s poukázaním na krásu rodičovstva.

 

V závere besedy žiaci prejavili záujem o ďalšie stretnutie.

 

Mgr. Mária Kravcová