Výchova k manželstvu, rodičovstvu, sexuálna zodpovednosť

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová

Čas konania, triedy: 22. 10. 2012, 2.D

Stručný prehľad prednášky

Po ukončení vývinového obdobia puberty obidve pohlavia začínajú prejavovať zvýšený záujem o seba navzájom. Mnohí však zápasia aj so sebou, chcú prekonať neistotu a komplex menejcennosti, ktorý na nich v tomto období dolieha. Ciele VMR sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca.

Prednáška na hore uvedenú tému bola zameraná na:

  • pomoc žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjaniu tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami
  • formovanie postojov, názorov a presvedčenia, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality
  • vysvetlenie významu plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny
  • vysvetlenie možného riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity.

Mgr. Kravcová

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová

Čas konania, triedy: 22. 10. 2012, 2. D

Stručný prehľad prednášky

Po ukončení vývinového obdobia puberty obidve pohlavia začínajú prejavovať zvýšený záujem o seba navzájom. Mnohí však zápasia aj so sebou, chcú prekonať neistotu a komplex menejcennosti, ktorý na nich v tomto období dolieha. Ciele VMR sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca.

Prednáška na hore uvedenú tému bola zameraná na:

          pomoc žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjaniu tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami

          formovanie postojov, názorov a presvedčenia, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality

          vysvetlenie významu plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny

          vysvetlenie možného riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity.

                                                                                                                Mgr. Kravcová