Život, štúdium a práca v EUROPE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove informoval študentov SPŠ končiacich ročníkov, so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosť uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania a o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ/EHP, s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a predstavili služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku.