Byť sám sebou

„Byť sám sebou“ je téma prednášky, ktorej dňa 7.12.2015 sa zúčastnili žiaci 1.ročníka.

Prednášajúcou bola Mgr. Slavka Benková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Obsahom prednášanaj témy bolo:

-osobnosťou sa človek nerodí, ale postupne sa ňou stáva

-v priebehu dozrievania sa postupne osamostatňuje a profiluje sa jeho self koncept

-vplyvy podieľajúce sa na profilovaní a utváraní osobnosti

-znaky zrelej osobnosti

-rizikové faktory na strane osobnosti

-sebapoznanie ( identifikácia slabých a silných stránok osobnosti ) a sebaprijatie

-schopnosť byť sám sebou, zachovanie si vlastnej identity vo vzťahu k vonkajším faktorom prostredia

-sila osobnosti a schopnosť byť sám sebou v zvládaní nárokov života a pri dosahovaní životných cieľov

 

Ing. Otília Beňová