Červené stužky na SPŠ

Prvý december je už tradične Svetovým dňom boja proti AIDS a taktiež dňom celoslovenskej kampane Červené stužky. Do ôsmeho ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať.

Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá z 3. C triedy Ľubica Andrejčáková, Miroslava  Hankovská a 3. D  triedy Ivana  Hariňová a Jaroslava Katuščáková začali s ich vyhotovovaním už začiatkom novembra. Na chodbe školy pribudli nástenné noviny, vďaka ktorým  mohli žiaci a učitelia získať informácie o AIDS a prevencii šírenia vírusu HIV. Do celoslovenskej  výtvarnej súťaže SŠ  sa zapojila žiačka 4. A triedy Klára Guteková tvorbou pohľadníc, ktoré boli jej grafickým vyjadrením zamerania kampane.

Podpornou aktivitou u žiakov prvých ročníkov bolo sledovanie filmu Anjeli. Film je príbehom o smrti a nádeji. Po filme nasledovala diskusia, v ktorej  si žiaci mohli uvedomiť  hodnotu nášho života. Neodmysliteľnou súčasťou aktivít bola aj príprava besied na tému duševné zdravie a závislosti. Žiaci tretieho ročníka mali možnosť zúčastniť sa besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi, v ktorej získali nielen štatistické údaje o stratených osobách ale aj informácie  o eliminácii rizík ako sa nestať obeťou. Besedu pripravila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Vrcholom kampane na našej škole bola 1. decembra prednáška  s pracovníčkami  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove MUDr. Janou  Zbyňovskou a

p. Janou  Müllerovou na tému AIDS, cesty prenosu HIV. Zaujímavou súčasťou tejto prednášky bol workshop zameraný na informácie o víruse HIV a ochrana pred AIDS.

Najtvorivejšou aktivitou bola tvorba červenej stužky žiakmi 2. D a 2. C  triedy, ktorou chceli dokázať, že červená farba stužky je farbou lásky, krvi a života, ale aj farbou znamenajúcou stop AIDS.

Kampaň sme ukončili premietaním filmu  ANJELI vo vestibule školy a rozdávaním červených stužiek. Aj v nasledujúcich rokoch sa chceme hlásiť k jej hrdým nositeľom.

Mgr. Mária Kravcová