DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE

Reagovali sme na výzvu zapojenia sa do 8. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2014, ktoré organizuje Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka  v Žiline.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS preto na našej škole nezostal bez povšimnutia.

S pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pod vedením MUDr. Jany Zbyňovskej sme pre žiakov 1. A a 3. A triedy zabezpečili odbornú prednášku so spomenutou témou.

V úvode boli žiaci informovaní o globálnej pandémii HIV/AIDS, ktorá sa stala sociálnou, ľudskou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, spoločnosti ako aj celé krajiny.

Čo je HIV a ako sa šíri, bolo ďalšou otázkou odbornej prednášky. Priebeh infekcie HIV rozdelili do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. Rovnako nie je možné opísať štádia a očakávať, že u každého bude infekcia HIV prebiehať podľa popisu.

Študenti boli informovaní o prevencii pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AIDS, postavení mladých ľudí v pandémii HIV/AIDS a trvalom úsilí zameranom na mladých ľudí, aby mali dostatok vedomosti a aby boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou.

Zaujímavou časťou odbornej prednášky bol workshop zameraný na:

  • cesty prenosu HIV,
  • lásku, sexualitu a ochranu pred HIV,
  • pohlavne prenosné ochorenia HIV,
  • sexualita rečou tela,
  • život s HIV/AIDS.