Deň otvorených dverí 2012

PRIEMYSLOVKA MÁ ČO PONÚKNUŤ

Vyše 700 deviatakov zo všetkých základných škôl v meste i okrese minulý piatok využilo možnosť dôkladne si prezrieť priestory Strednej priemyselnej školy v Bardejove     a spoznať spôsob výučby na tejto strednej škole. Budúci stredoškoláci  si prehliadli odborné učebne, učebne výpočtovej techniky, laboratórium elektrotechniky, dielne, telocvičňu, posilňovňu i cvičisko autoškoly.  Nahliadnuť  mohli aj do budovy internátu a do jedálne. Aby vedeli, aké by to bolo, keby v budúcom školskom roku sa rozhodli pokračovať v štúdiu na priemyslovke.

Študenti SPŠ deviatakom ukázali ako a čo sa učia a pochválili sa aj so svojimi úspechmi v štúdiu a na súťažiach. V učebniach informatiky deviataci mohli vidieť ročníkové projekty študentov založené na tvorbe webu pomocou HTML, CSS štýlov, jazykov JavaScript, PHP s využitím MySQL databázy a mohli si aj sami vyskúšať programy COREL DRAW, Adobe Photoshop, Lazarus.  Okrem toho sa dozvedeli, že študenti SPŠ v rámci novozavedenej CISCO akadémie (študijný predmet zaoberajúci sa počítačovými sieťami, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku) získavajú navyše certifikát o absolvovaní, ktorý rapídne zvyšuje šance zamestnať sa doma aj v zahraničí.

V laboratóriu elektrotechniky a v elektrotechnickej dielni bola prezentovaná teoretická a praktická výučba odborných predmetov pomocou didaktickej a výpočtovej techniky, elektrotechnické merania a odborné súťaže. Žiaci 9. ročníka  tu mohli vidieť množstvo meracej techniky a náradia. Zaujali ich výrobky študentov, ktoré robia v rámci predmetu prax a krúžku robotiky ale aj víťazné práce zo súťaží Zenit a SOČ.

V odbornej učebni výpočtovej techniky pre odbor technika a prevádzka dopravy žiaci základných škôl mali možnosť vidieť ukážku 3D priestorového modelovania pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer, ktorým disponuje iba 6 stredných škôl na Slovensku (ináč sa vyučuje iba na vysokých školách). Študenti SPŠ už v druhom ročníku pracujú so softvérom AutoCAD, pomocou ktorého zhotovujú výkresovú dokumentáciu    a v 3. a 4. ročníku pracujú so softvérom PRO/Engineer, ktorý umožní vymodelovať 3D model súčiastky a z neho vygeneruje 2D výkres, čo značne uľahčuje prácu študentov a konštruktérov. V dielni predvádzali študenti diagnostiku, výmenu a vyvažovanie kolies automobilu KIA, určeného na výučbu.

S programom AutoCAD sa deviataci stretli aj v študijnom odbore staviteľstvo pri kreslení stavebných výkresov a prezentovaný bol aj program ARCON – kreslenie objektov v 3D, ktorý umožňuje vidieť stavbu v priestore. Ani tu už priemyslováci nerysujú ručne, ale kráčajú s dobou a sú pripravení pre prax.

Aby sa budúci absolventi priemyslovky nestratili a pracovali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, naučia sa písať v programe ATF presne a rýchlo všetkými desiatimi prstami, čo im ušetrí mnoho času a námahy. Osvoja si zručnosť vkladať do počítača údaje podľa obrazovky, vytlačenej predlohy alebo podľa diktátu.

Na školskom cvičisku autoškoly si mohli žiaci vyskúšať jazdu zručnosti a v školskej telocvični loptové hry a posilňovanie.

Štúdium na SPŠ je doménou chlapcov. Dievčatá, ktoré k nám prichádzajú, si volia predovšetkým študijný odbor technické lýceum so zameraním na staviteľstvo a ekonomiku. Absolventi technického lýcea pokračujú v štúdiu na vysokých školách technického zamerania v odboroch staviteľstvo, výpočtová technika, elektrotechnika, doprava a ekonomika.

Cieľom dňa otvorených dverí  bolo ukázať  žiakom základných škôl možnosti  priemyslovky,  aby sa správne rozhodli v spleti ponúk, aby im stredná škola priniesla nielen vzdelanie, ale po skončení školy aj možnosť zamestnať sa.

V dňoch 5. – 9.11.2012 ponúkne SPŠ žiakom končiacich ročníkov  ešte viac. V Týždni vedy a techniky budú môcť prísť na priemyslovku a aktívne sa zapojiť do výchovno-vyučovacieho procesu, to znamená sadnúť do lavíc a nielen vidieť, ale aj skúsiť.