Deň otvorených dverí 2013

V stredu 25. septembra 2013 Stredná priemyselná škola v Bardejove otvorila pomyselnú bránu do svojich priestorov, aby tak umožnila nahliadnuť do tajov stredoškolského života žiakom deviateho ročníka základných škôl.

So začiatkom vyučovania sa priestory pred SPŠ začali postupne zapĺňať skupinami žiakov ZŠ z nášho mesta i celého okresu. Takmer 600 deviatakov v sprievode svojich pedagógov prijalo naše pozvanie na už tradične organizovaný Deň otvorených dverí. Učitelia a študenti nenechali nič na náhodu, a tak bolo naozaj z čoho vyberať.

Výnimočnosť a slávnostnú atmosféru dňa dotvárala vo vestibule školy aj hudobno-spevácka skupina Formát pod dlhoročným vedením Ing. Jána Barnu, ktorý so žiakom 4. C Richardom Jazudekom ponúkli celú paletu starších i novších populárnych hitov.

Prvé kroky deviatakov viedli do auly školy, kde boli oboznámení s históriou a súčasnosťou školy, s bohatou a zaujímavou mimoškolskou činnosťou a predovšetkým s odbormi pre školský rok 2014/2015, a to staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika a technické lýceum so zameraním na staviteľstvo, strojárstvo, elektrotechniku, informatiku a ekonomiku.

V sprievode učiteľov a hlavne študentov školy postupne spoznávali vyučovací proces jednotlivých predmetov daných študijných odborov.

Predmet informatika a výpočtová technika sa vyučuje vo všetkých študijných odboroch.

V moderne vybavených učebniach informatiky a výpočtovej techniky bol prezentovaný obsah učiva predmetov, ktoré sa vyučujú v technickom lýceu so zameraním na informatiku. Žiaci sa venujú sieťovému akademickému programu Cisco Networking Academy, ktorý je najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete uznávaný medzinárodne. Vzdelávanie je založené na báze CCNA Exploration, ktorý umožňuje študentom získať CCNA certifikát potrebný pre budúceho sieťového špecialistu, ktorý zvyšuje šance získať zamestnanie aj v zahraničí.

Okrem sieťových technológií sa študenti venujú aj programovaniu v Pascale ako aj vo vývojovom prostredí Lazarus. V počítačovej grafike pracujú s vektorovým a rastrovým programom Corel Draw, Zoner Callisto, Corel Photo Paint, Phtoshom, dokážu spracovať aj videá a animácie. Deviataci mali možnosť spoznať konkrétne výsledky práce našich študentov – vytvorené weby pomocou jazyka HTML 5, CSS štýlov či využitím CMS systémy Joomla a WordPress. Dynamiku stránok dosahujú pomocou programovania v PHP s využitím MySQL databáz.

Študijný odbor technika a prevádzka dopravy sa vyučuje v učebni výpočtovej techniky, kde deviataci mali možnosť vidieť ukážky z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok pomocou plne profesionálneho softvéru Pro/ENGINEER, ktorým disponuje iba šesť stredných škôl na Slovensku. Oboznámili sa aj s ročníkovými prácami a animáciami funkčných celkov, ktoré v rámci celoslovenskej súťaže IPM STUDENT AWARD tradične sa umiestňujú na popredných miestach, čo dokazuje i štvornásobne získané 1. miesto a trojnásobné umiestnenie na 3. priečke.

Hodiny praxe sa vyučujú v strojárskej dielni, kde žiakom boli predvedené praktické činnosti ako vyvažovanie kolies automobilu, vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk automobilu KIA, sústruženie, frézovanie a vŕtanie v dielni strojového obrábania. Žiakov zaujala prezentácia exkurzií v nemeckých automobilkách KIA, AUDI, BMW.

V priestoroch cvičnej plochy autoškoly si žiaci mohli vyskúšať jazdu na autokare a skútri, čo sa stretlo s veľkým záujmom.

Možnosti štúdia v odbore staviteľstvo a technické lýceum so zameraním na stavebníctvo boli prezentované v multimediálnej učebni a v učebni pozemného staviteľstva. Žiaci sa oboznámili ako možno využívať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb. Uvideli konkrétne ukážky ako vyhotovovať projektovú dokumentáciu v profesionálnych grafických programoch AutoCad – kreslenie stavebných konštrukcií a Arcon – modelovanie stavebných konštrukcií v 3D. Súčasťou výučby daného odboru je aj program CENKROS, ktorý sa využíva pri vyhotovovaní kalkulácie a oceňovaní stavieb.

V rámci odboru technické lýceum je možnosť si zvoliť zameranie na ekonomiku. V odbornej učebni ekonomických predmetov bol predstavený výučbový systém ATF, ktorý sa využíva v predmete administratíva a korešpondencia. Hlavným cieľom je v priebehu jedného školského roka naučiť sa obsluhovať klávesnicu všetkými desiatimi prstami, a tak si osvojiť zručnosť písať presne a rýchlo, vkladať do počítača údaje podľa obrazovky, vytlačenej predlohy alebo podľa diktátu. Program je nápomocný aj učiteľom, lebo umožňuje úplnú kontrolu žiakov a individuálny prístup. A že to nie je také jednoduché, presvedčili sa všetci tí, ktorí si to aj prakticky vyskúšali.

Odbor elektrotechnika, spôsob teoretickej i praktickej výučby bol prezentovaný v elektrotechnickej dielni a v laboratóriu elektrotechniky. Žiaci sa oboznámili s modernou meracou technikou, ktorou sú učebne vybavené, i s výrobkami a víťaznými prácami v rôznych súťažiach, ktoré sú výsledkom práce našich študentov na hodinách praxe. Práve v tomto odbore škola dosiahla výnimočný úspech, keď náš absolvent Ján Segiňák po viacerých víťazstvách v súťaži ZENIT v elektronike nás úspešne reprezentoval v celoeurópskej súťaži mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills v Belgicku.

Absolventi tohto odboru majú možnosť získať certifikát – skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa&21.

Hodiny fyziky sa na škole vyučujú v moderne zariadenom fyzikálnom laboratóriu. Prezentácia bola zameraná na zdôraznenie významu tohto predmetu v odbornom vzdelávaní i na možnosti práce s digitálnou kamerou, digitálnym mikroskopom či optickou sústavou s laserovým zdrojom. Pri prehliadke sa žiaci oboznámili aj s najnovšími pomôckami zberalov mechanika1, 2 a optika 1, 2, 3.

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu je aj telesná výchova a šport. Žiaci si prezreli možnosti využitia zrekonštruovanej telocvične, zariadenie posilňovne, jedinečné plážové ihrisko i celý atletický a futbalový areál.

Teší nás, že žiaci základných škôl neboli iba pasívnymi prijímateľmi informácií, ale naopak, aktívne prejavovali záujem o jednotlivé odbory, čo mnohým určite uľahčí rozhodovanie o svojej budúcej strednej škole.

Ďalšiu možnosť zúčastniť sa priamo vyučovacieho procesu a vyskúšať si prezentované programy môžu žiaci základných škôl využiť počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 11. – 15. novembra 2013 v priestoroch SPŠ.