Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti

V mesiaci február prebehli besedy u žiakov 4. ročníka s pracovníčkou Cpppap v Bardejove,Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, na tému Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti, zameranej na:

– uplatnenie sa v živote vo sfére profesionálnej i súkromnej,

– úspešné uplatnenie sa a jeho prínos pre človeka (úspech ako zdroj ďalšej motivácie),

– problémy uplatnenia sa na strane osobnosti i prostredia,

– faktory úspechu (napr. motivácia, cieľavedomosť, poznatky, odolnosť, samostatnosť…),

– prekážky na ceste k úspechu (problémy sebavnímania, pasivita, nedostatok odolnosti, spoliehanie sa na faktory prostredia…),

– rozvoj kľúčových kompetencií – učiť sa poznávať a pochopiť, učiť sa konať, prijímať a vyrovnávať sa so životnými okolnosťami a situáciami, učiť sa žiť s inými, učiť sa byť autentickou, samostatnou a silnou osobnosťou s vlastnou identitou.

V závere študenti vyplnili dotazník zameraný na identifikáciu faktorov úspechu osobnosti.