Koronavírus – posun termínov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Z tohto dôvodu došlo k nasledujúcim zmenám:

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

 

  • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

 

 

Na základe týchto skutočnosti SPŠT v Bardejove oznamuje svojim žiakom:

  • v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou – elektronický cez EduPage.

 

  • že z dôvodu posunu termínu internej časti MS (ústna časť) sa bude meniť aj termín absolvovania odbornej praxe pre II. a III. ročník štúdia, takže pôvodný termín od 18.5.2020 do 29.5.2020 sa bude posúvať, termín bude oznámený neskôr,

 

  • bude sa meniť – posúvať termín odovzdania ročníkových projektov a jeho obhajoby, termín bude oznámený neskôr,

 

  • je potrebné sledovať stránku školy a oznámenia vlády SR.