KULT TELA V SÚČASNOM SVETE

Prednáškou Kult tela v súčasnosti oslovila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne  v Bardejove žiakov 4. D triedy 20. novembra 2014.  V nej oboznámila žiakov s preferenciou hodnôt kultu tela, ktoré determinujú správanie dnešných mladých ľudí a ich pozíciu v hodnotovom systéme vo vzťahu k ďalším všeobecne uznávaným hodnotám.

V prednáške sa zamerala na tieto okruhy:

  • kult tela v súčasnosti
  • vplyv médií v súvislosti s vnímaním seba samého
  • mediálny pseudosvet a nereálne obrazy fyzického vzhľadu
  • neprimerané vnímanie seba samého ako rizikový faktor vzniku duševných porúch, osobných a osobnostných problémov
  • duševné poruchy súvisiace s našim správaním vo vzťahu k telesnej stránke (anorexia, bulímia)
  • Zdravá sebaúcta a pozitívne seba hodnotenie, čo ich ovplyvňuje, ako ich rozvíjať

V závere poznamenala, že tlak spoločnosti a modernej doby je najmä na mladých ľudí nepopierateľný. Byť moderný a dobre vyzerať, to sú atribúty, ktoré často krát formujú charakter našej mládeže. Nezriedka sa stáva, že chlapci sa s vidinou vyšportovanej postavy  neváhajú siahnuť aj po zakázaných pomôckach.

Mgr. Kravcová Mária