MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY

Dňa 21. a 22. marca 2018 sa uskutočnila beseda so žiakmi 2. A  a 2.C  triedy na tému Medzigeneračné vzťahy, ktorú si odborne pripravila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Prednáška bola zameraná na problematiku vzťahov medzi generáciami, ktorá je jedným z významných faktorov dynamiky spoločenského vývoja. Na úvod Mgr. Slávka Benková-Rybárová poznamenala, že  každého človeka v živote ovplyvňujú jeho skúsenosti. To čo zažijeme, v akom prostrední vyrastáme, z toho sa odvíjajú naše postoje a názory. Životné skúsenosti každej generácie formujú hodnoty a normy každého človeka. Na postojoch a názoroch sa vo veľkej miere podieľa rodina, kultúrne vzory a stereotypy. Rodina by mala byť miestom, kde načerpáme nové sily, kde sa cítime bezpečne a dáva základ na vytvorenie zdravých fungujúcich vzťahov v budúcnosti.

Besedu zamerala na tieto dôležité body:

  • spolužitie generácií
  • pozitíva a negatíva súčasných medzigeneračných vzťahov
  • odraz spoločenského diania v medzigeneračných vzťahoch
  • hodnotový systém generácií ako možný zdroj problémov a neporozumenia
  • možnosti rozvoja optimálnych vzťahov medzi generáciami prostredníctvom vzájomného   porozumenia, záujmu o iných, tolerancie, vhodnej komunikácie, vzájomnej úcty a pomoci

 

V rámci prednášky mali žiaci možnosť formou aktivít vyjadriť sa k možnostiam  rozvoja optimálnych vzťahov medzi generáciami prostredníctvom vzájomného porozumenia, záujmu o iných, tolerancii, vhodnej komunikácii, vzájomnej úcty a pomoci.

Mgr. Kravcová