MLADÍ STAVBÁRI BLIŽŠIE K PRAXI

Súčasným trendom výučby žiakov stredných odborných škôl je návrat k tradičnému spojeniu teórie s praxou. Táto myšlienka nadobudla konkrétnu podobu na akcii žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove odboru pozemné stavby a pracovníkov  stavebnej firmy, ktorí sa stretli v aule školy na spoločnom školení 22. februára 2016.

Kvalitná realizácia stavebných prác, uplatňovanie nových stavebných materiálov a technológií má zásadný vplyv na znižovanie energetickej náročnosti budov, životnosť stavby, ale aj na celkovú spokojnosť budúceho užívateľa. Stavebná firma Marko a Marko, s.r.o., ktorá pôsobí v Bardejove, ale aj okolí už vyše desať rokov, pravidelne organizuje odborné školenia pre svojich kmeňových zamestnancov a živnostníkov, s ktorými spolupracuje. Vzdelávanie, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie bolo tentoraz zamerané na novú legislatívu v oblasti zatepľovania výškových budov, použitie inovovaných materiálov na zateplenie balkónov a prezentáciu jednotlivých detailov. Predstaviť zatepľovacie materiály, lepidlá a stierky prišla Ing. Monika Štefancová, obchodná zástupkyňa firmy Baumit. Pomocou prehľadných prezentácií, ukážok materiálov a na modeli vrstiev balkóna zrozumiteľne a s ľahkosťou vysvetlila nové technologické postupy vytvárania kvalitného stavebného diela. Žiaci SPŠ mali možnosť rozšíriť svoje znalosti v tejto oblasti a aj keď im skúsenosti ešte chýbajú, so záujmom si vypočuli odborné otázky, ktoré kládli školiteľke pracovníci z praxe.

Na záver sa rozprúdila diskusia o konkrétnych problémoch pri použití týchto stavebných materiálov a  o rozdieloch v uplatňovaní teoretických technologických postupov na stavbách.