Priemyslovka otvorila dvere všetkým

… a hlavne tým, ktorí sa rozhodujú, kam po skončení základnej školy. V stredu 1. októbra 2014 Stredná priemyselná škola v Bardejove zorganizovala už tradičný Deň otvorených dverí, ktorý je vhodnou príležitosťou predstaviť činnosť školy, jej vybavenosť, úspechy a prácu svojich študentov.

Už od včasného rána sa priestory školy začali postupne zapĺňať žiakmi základných škôl z mesta i celého nášho okresu , aby mohli spoznať vyučovací proces jednotlivých odborov, prezrieť si odborné učebne, ich zariadenie i celkovú vybavenosť učebnými pomôckami. Vyše 550 žiakov deviateho ročníka prekročilo prah školy za rezkých tónov ľudových piesní, ktoré sa striedali s populárnymi hitmi v podaní našich študentov pod vedením Mgr. Dušana Marinka.

Takmer dvojhodinová prehliadka umožnila dôkladne spoznať vyučovací proces i mimoškolskú činnosť, a tak žiaci, ktorí na začiatku ešte nevedeli, pre aký odbor sa rozhodnúť, po skončení prehliadky mnohí si ten svoj už aj vybrali.

Škola ponúka svoje tradičné študijné odbory, ktoré sú zárukou, že väčšina jej absolventov neskončí v evidencii úradu práce.

Keďže technikom patrí budúcnosť, nádejní stredoškoláci si prezreli odborné učebne výpočtovej techniky, kde sa vyučujú predmety informatiky a technického lýcea so zameraním na informatiku. Žiaci sa venujú tvorbe www stránok pomocou jazyka HTML 5, CSS štýlov, dynamiku stránok programujú pomocou programovania v PHP s využitím MySQL databáz či programovanie Javascriptov. V počítačovej grafike sa venujú vektorovým grafickým programom Corel Draw, Zoner, Callisto, rastovým grafickým programom Corel Photo Paint, Photoshop a ďalším programom na spracovanie videa, zvuku a animácií.

Na našej škole ako jedinej v regióne je zriadená Cisco Networking Academy, ktorej vzdelávanie je založené na báze CCNA R&S, pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku – získaný certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný na budovanie kariéry sieťového špecialistu. Žiaci absolvujú dva kurzy : Introduction to Networks / Úvod do sietí a Routing and Switching / Smerovanie a prepínanie. Medzinárodný certifikát Cisco ponúka široké možnosti uplatnenia na Slovensku i v zahraničí.

Odbor technika a prevádzka dopravy so zameraním na cestné vozidlá vznikol ako odozva na aktuálnu požiadavku trhu, keďže Slovensko vo výrobe automobilov sa stalo veľmocou s najviac vyrobených automobilov na obyvateľa. S automobilkami Volswagen, Kia,PSA PEUGEOT CITROËN prišlo na Slovensko veľa ďalších spoločností, ktoré vyrábajú komponenty do automobilov, čo poskytuje možnosti aj našim absolventom uplatniť sa na trhu práce. Vyučujúci daného odboru predstavili vyučovanie v jednej z piatich odborných učební výpočtovej techniky a prezentovali ukážku 3D priestorového  modelovania pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer, ktorým disponuje iba šesť stredných škôl na Slovensku / vyučuje sa iba na vysokých školách/.V druhom ročníku zhotovujú výkresovú dokumentáciu so softvérom AutoCad, v 3. a 4. ročníku využívajú softvér Pro/Engineer, ktorý umožní vyhotoviť 3D model súčiastky a z neho vygeneruje 2.D výkres, čo výrazne uľahčí prácu študentov a konštruktérov. Žiaci majú možnosť absolvovať odborné exkurzie do známych automobiliek na Slovensku, v Česku aj v Nemecku.

Praktické ukážky vyvažovania kolies automobilu, vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk v prevedení študentov tohto odboru žiaci mohli vidieť v strojárskej dielni. V športovom areáli na cvičnej ploche autoškoly si mohli vyskúšať jazdu na osobnom automobile.

Informácie o možnostiach štúdia odboru staviteľstvo a technického lýcea so zameraním na stavebný blok deviataci získali v dvoch odborných učebniach. Konkrétnymi ukážkami bol predstavený program AutoCad, ktorý sa využíva na vytváranie projektovej dokumentácie, a program Arcon využívaný na priestorové zobrazenie objektov. Záujem vzbudili praktické ukážky otáčania objektov a virtuálny prechod budovou. V učebni výpočtovej techniky si pozreli  rozpočtovanie stavieb v programe Cenkros, práce žiakov vyšších ročníkov či prezentáciu víťazných prác stredoškolskej  odbornej činnosti našich absolventov.

Stále väčší záujem je aj o štúdium v odbore elektrotechnika, ktorý bol prezentovaný v dvoch  odborných učebniach. V elektrotechnickej dielni prebieha praktické vyučovanie i teoretická výučba odborných predmetov. Žiaci mohli uvidieť množstvo kvalitného náradia, nástrojov i meracej techniky, ale hlavne funkčné výrobky našich študentov i víťazné práce nášho absolventa v súťaži Zenit v elektrotechnike a SOČ úspešné aj na medzinárodnej úrovni.

Laboratórium elektrotechniky slúži na elektrotechnické merania pomocou modernej meracej techniky za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení.

Jedným zo zameraní odboru technické lýceum je aj ekonomický blok, v rámci ktorého sa vyučuje predmet administratíva a korešpondencia. Výučbový systém ATF umožňuje splniť učebný cieľ predmetu hospodárska korešpondencia – naučiť žiakov písať všetkými desiatimi prstami. Pomáha si osvojiť zručnosť vkladať do počítača údaje podľa obrazovky, vytlačenej predlohy alebo podľa diktátu. Umožňuje kontrolu pomocou slovného opisu prstokladu a zobrazenej klávesnice.

V predmetoch ekonomika, ekonomické cvičenia, účtovníctvo žiaci pracujú s programami OMEGA, ALFA a OLYMP. Aj v týchto predmetoch je teória prepojená s praxou, a tak žiaci v 3. ročníku si zakladajú fiktívnu firmu, aby si osvojili všetky potrebné administratívne úkony.

Súčasťou prehliadky školy bola aj moderne zariadená učebňa fyziky, zrekonštruovaná telocvičňa a posilňovňa, celý športový areál či školský internát.

Stabilné študijné odbory, neustála modernizácia vyučovacieho procesu, bohatá mimovyučovacia činnosť, uplatnenie našich absolventov na trhu práce sú zárukou, že SPŠ má  budúcnosť i svoje pevné miesto v našom regióne, čo potvrdili svojou účasťou aj poslanci Vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja Ing. Miroslav Bujda a Pavol Ceľuch, ktorí si so záujmom prezreli vynovené priestory školy.

Prezentácia jednotlivých odborov spojená s účasťou na vyučovacom procese a možnosťou prakticky vyskúšať si prezentované programy sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 10.-15. novembra 2014.

Všetci tí, ktorí sa tohto vydareného podujatia nemohli zúčastniť, majú možnosť nás navštíviť kedykoľvek, veď každý deň je pre nás dňom otvorených dverí.