Zdravá výživa a boj proti obezite

V dňoch 3. a 6. októbra 2014 v spolupráci s RÚVZ sa konali prednášky na tému Zdravá výživa a boj proti obezite pre žiakov 1. ročníka pod vedením Mgr.Marty Feckovej.

Prednášky boli zamerané na správnu – zdravú výživu, ako súčasť životného štýlu mladej generácie so zameraním na prevenciu ochorení.

Priebeh prednášky:

  1. Zdravie a jeho definícia, faktory ovplyvňujúce zdravie.
  2. Zdravý životný štýl so zdôraznením správnej výživy a pohybovej  aktivity.
  3. Význam výživy – energetická a  biologická hodnota stravy, vitamíny, minerály, odporúčané výživové dávky pre mládež (chlapci, dievčatá, športovci).
  4. Základné zásady správnej výživy detí, režim stravovania, pestrosť stravy a pod.
  5. Potravinová pyramída, informácia o jednotlivých druhoch potravín (obilniny,  zelenina a ovocie, strukoviny, orechy, olejnaté semená, mäso s dôrazom na konzumáciu rýb, mliečne výrobky a pod.).
  6. Pitný režim: význam dodržiavania pitného režimu, vhodné a nevhodné nápoje atď.

Nesprávna výživa a nedostatok pohybovej aktivity ovplyvňujú telesné i duševné zdravie     a rozvoj najzávažnejších chronických neinfekčných chorôb.

Hlavná časť prednášky bola venovaná správnej výžive, ktorá  je základným predpokladom zdravého vývoja človeka so zameraním na preventívne opatrenia,  ktoré vychádzajú z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky.

Ing.Otília Beňová