Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Týmito slovami začala svoju prednášku so žiakmi 2. C triedy Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove dňa 1. decembra 2016.

Obsah prednášky bol zameraný na tieto okruhy:

– rodina, základný a najdôležitejší priestor v našom živote
– vplyv rodiny na dieťa a jeho budúci partnerský a rodinný život
– zdravé vzťahy, základ pre optimálne manželstvo a rodičovstvo
– sebauvedomenie ako príprava na manželstvo a rodičovstvo
– manželstvo, predpoklady, zrelosť, povinnosti a práva v manželstve
– rodičovstvo, predpoklady, zrelosť, povinnosti a práva rodičov
– rola muža a ženy v partnerskom a rodičovskom vzťahu
– aktuálne problémy rodín, ich príčiny, ich dôsledky a možnosti nápravy
– optimalizácia vzťahov a sebanaplnenie v partnerstve, manželstve a rodičovstve

V závere besedy žiaci prejavili záujem o ďalšie stretnutie, nakoľko ich táto téma zaujala.

Mgr. Mária Kravcová

benkova