V dňoch 5.3 – 6.3. 2019 sa  na pôde školy uskutočnilo školenie pre žiakov  druhého  ročníka v rámci finančnej gramotnosti pod vedením lektorov OTP READY NADÁCIE. Obsah školenia bol  prispôsobený požiadavkám Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2, vydaného MŠVVaŠ SR. Žiaci si zážitkovou formou osvojili  nielen informácie, ale aj zručnosti a správne postoje k finančným riešeniam.

Prehľad tém  zo Štandardu finančnej gramotnosti, ktorým sa  žiaci venovali

Plánovanie, príjem a práca

  • Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov
  • Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán
  • Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém

  Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

  •  Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby
  • Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov

Sporenie a investovanie

  • Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite
  • Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie