CESTY K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI

Výchovno-preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ priblížila žiakom 1. C triedy v krátkej besede PhDr. Katarína Stašáková dňa 18. novembra 2015. Ambíciou programu je začať s procesmi sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania žiakov v školskom a mimoškolskom prostredí. Program rozvíja základné znaky emocionálnej inteligencie.

Pozornosť venovala vymedzeniu pojmu emocionálna inteligencia.

V súčasnosti sa veľa hovorí o emocionálnej inteligencii, ale málokto vie, čo tento pojem znamená. Emocionálna inteligencia zahŕňa také kvality ako je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života.

Veľkú pozornosť venovala aspektom emocionálnej inteligencie. Žiakom vysvetlila a rozobrala dvanásť zásad získania sebadôvery:

 1. Zamerať sa na svoje potenciálne možnosti, a nie na to, čo ich obmedzuje.
 2. Spoznať pravdu o sebe.
 3. Rozlišovať medzi tým, kto ste a čo robíte.
 4. Nájsť si niečo, čo robíte radi a dobre.
 5. Nahradiť častú sebakritiku pravidelným, pozitívny m zhováraním so sebou samým.
 6. Obavu z neúspechu nahradiť predstavou o tom, ako vyzerá váš úspech.
 7. Nájsť odvahu správať sa trochu odlišne, aj „proti prúdu“, keď sa to považuje za správne.
 8. V rámci možností sa čo najviac zmieriť so svojimi rodičmi.
 9. Zosúladiť telo s duchom.
 10. Vyriešiť si neadekvátne pocity viny, predchádzať im.
 11. Vyhľadávať ľudí, ktorí vám pomôžu v ďalšom raste.
 12. Nedopustiť , aby ste kvôli ojedinelému neúspechu zanevreli na medziľudské vzťahy.

V závere žiaci vypĺňali dotazník sebavedomia, ktorý pozostával z dvadsiatich ôsmich otázok. Tento výchovno-preventívny program bude pokračovať v ďalších dvoch stretnutiach.

 Mgr. Mária Kravcová