Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa.

Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu práce, resp. ich lepšie pripraví na štúdium na vysokej škole (kreativita, samostatné myslenie, zodpovednosť, sebavedomie, spolupráca; komunikačné zručností a pod.).

Z pedagogického hľadiska je projekt postavený na diskusných metódach a metódach zážitkového učenia. Dôležitou súčasťou projektu je jeho e-learningový rozmer.

Žiaci školy v odbore technické lýceum, ktorí si zvolili ekonomické zameranie, sa zapojili pod vedením učiteľky ekonomických predmetov Mgr. Kataríny Fottovej do tohto projektu. Učiteľka vedie  túto aktivitu  na základe dohody so spoločnosťou TREND Representative, s.r.o. so sídlom v Bratislave a podkladov poskytnutých menovanou organizáciou, ktoré tvoria: Tréningový manuál a metodika, učebnice, predplatné týždenníka TREND a dvojtýždenníka Profit.

Mgr. Katarína Fottová