Súťaž o naj triedu na SPŠT v školskom roku 2018/2019

ŽŠR spolu s vedením školy vyhlasujú súťaž o naj triedu

Termín: 1. október 2018 – 30. apríl 2019

Trieda, ktorá najlepšie splní stanovené kritériá, vyhráva.

Oplatí sa, čakajú na vás  lákavé ceny

KRITÉRIÁ HONOTENIA:

 1. Mesačná aktualizácia nástenky v triede podľa určených tém. (0-10 bodov).
  Hodnotenie násteniek bude prebiehať do 3. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
 2. Dochádzka žiakov

Štvrťročne sa každej triede pridelia body za dochádzku žiakov, najviac bodov získa trieda s najlepšou dochádzkou, najmenej trieda s najhoršou dochádzkou v danom štvrťroku.

Taktiež sa budú odrátavať body za neospravedlnené hodiny a to nasledovne:

 • za každú neospravedlnenú hodinu jeden mínusový bod za triedu

 

 1. Správanie žiakov

Štvrťročne sa každej triede  pridelia plusové a mínusové body po klasifikačnej porade.

Plusové body za pochvaly na porade:

 • + 3 body za pochvalu triednym učiteľom
 • + 5 bodov za pochvalu riaditeľom školy

Mínusové body za pokarhania na porade:

 • – 3 body za pokarhanie triednym učiteľom
 • – 5 bodov za pokarhanie riaditeľom školy

( neplatí, ak žiakovi bolo udelené pokarhanie buď TU alebo RŠ za neospravedlnené hodiny)

 

 1. Účasť žiakov na podujatiach školyorganizovaných ŽŠR
 • na plese
 • na „retro dni“
 • na iných akciách, organizovaných za spoluúčasti ŽŠR

CENY:

 • miesto: Finančná odmena vo výške 150 EUR.
 • miesto:  „Žolík“ pre každého študenta z danej triedy.
 • miesto: Deň organizovaného voľna pre celú triedu.