Tréma a zvládanie záťažových situácií

Zvládanie záťažových situácií, odolnosť voči stresu, to sú otázky, ktoré zaujímajú nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Stres je chápaný ako reakcia na zvýšenú záťaž alebo ohrozenie, či očakávanie ohrozenia. Stres môže byť aktivizujúci (eustres) alebo škodlivý (distres).

Zdroje stresu môžeme rozdeliť na vnútorné (vlastné negatívne predstavy, problémy so sebaprijatím…) a vonkajšie (nároky kladené na ľudí v škole, práci, v medziľudských vzťahoch…).

Rozlišujeme 3 základné spôsoby zvládania záťaže:

  • riešenie zamerané na problém
  • riešenie zamerané na emóciu – zlepšenie emocionálneho prežívania
  • únik

V rámci prednášok dňa 7.a 13.októbra 2014,ktoré viedla Mgr.Jana Hankovská, psychológ CPPPaP v Bardejove sa žiaci 1. ročníka oboznámili, čo je zdrojom stresu pre mladých ľudí, aké sú príznaky stresu a hlavne, aké sú zdravé stratégie zvládania (relaxácia, plánovanie časového rozvrhu, udržiavanie si fyzického a psychického zdravia, hlboké dýchanie, pozitívne utvrdenia, zmena životného štýlu, význam sociálnej opory….). Súčasťou prednášky boli aj techniky prekonávania trémy.

 

Ing.Otília Beňová